Фискални савјет Републике Српске 18. јуна 2018. године одржао је 11. редовну сједницу на којој су разматрани:

  1. Дугорочни план за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода за Републику (главна књига трезора) и
  2. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 1. јануар – 31. децембар 2017. године.

У складу са надлежностима утврђеним Законом о фискалној одговорности у Републици Српској, Фискални савјет је дао мишљења на предложене документе и иста доставио

Народној скупштини Републике Српске.