Prof. dr Milenko Krajišnik, predsjednik

Biografija:

Rođen je 10.08.1966. godine u  Srpcu. Dodiplomski studij završio je 1990. godine na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci. Magistrirao je 2004. godine, a doktorsku disertaciju  odbranio je 2009. godine, na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci. Radi kao profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci  gdje  predaje predmete iz oblasti Međunarodne ekonomije  i teorije i politike razvoja Ranije profesionalno iskustvo ima sa rukovodećih pozicija u privredi, bankarstvu i javnoj upravi. Bio je sekretar sekretarijata za optu upravu, finansije i budžet, direktor ekspoziture Službe za platni promet, pomoćnik ministra za trgovinu u Vladi Republike Srpske, savjetnik ministra finansija za oblast javnih finansija, fiskalnu politiku i budžet, član  Upravnog odbora Centralne banke Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda. Učesnik je više seminara vezanih za edukaciju iz oblasti ekonomske politike i razvoja, upravljanja javnim finansijama i poreskom politikom održanih u SAD, NJemačkoj, Irskoj, Italiji, Holandiji, Engleskoj i Austriji. Radio je kao ekspert u timu Agencije za razvoj Velike Britanije na projektima „Jačanje upravljanja javnim finansijama“. Učesnik je većeg broja naučnih i stručnih konferencija u zemlji i inostranstvu, kao i projekata od javnog interesa. Autor je većeg broja naučnih radova iz oblasti ekonomske politike, javnih finansija i međunarodne ekonomije.

Prof. dr Branko Krsmanović

Biografija:

Rođen 22.10. 1960 g. u Banovićima, diplomirao i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, Univerziteta u Beogradu a doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu. Redovni je profesor Fakulteta poslovne ekonomije u Bijeljini,  Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Predaje na grupi predmeta iz uže naučne oblasti Računovodstvo i revizija i grupi predmeta iz uže naučne oblasti Informacione nauke.  Autor je više od 70 radova u naučnim i stručnim časopisima i pet udžbenika iz revizije, finansija i informacionih nauka.  Obavljao je  funkcije Zamjenika predsjednika Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Savjetnika premijera Republike Srpske i Ministra finansija u Vladi Republike Srpske. Takođe, obavljao je i dužnost Prorektora za ljudske i materijalne resurse na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, bio član naučno-ekonomskog vijeća Savjeta ministara BiH i član Vijeća eksperata Spoljnotrgovinske komore  BiH. Član je Savjeta za nauku i tehnologiju Republike Srpske i Predsjednik Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH. Učestvovao je u izradi brojnih, domaćih i međunarodnih  projekata i istraživanja.

Mr Saša Stevanović

Biografija:

Rođen je 1980. godine u Vukovaru, Republika Hrvatska. Osnovnu i srednju školu je završio u Bijeljini. Diplomirao i magistrirao na Univerzitetu Istočno Sarajevo – Ekonomski fakultet Pale. Trenutno je doktorand na istom fakultetu. Sticao je iskustva na pozicijama brokera, analitičara rizika, investicionog savjetnika, izvršnog direktora itd. Obavljao funkciju predsjednika Poslovnog udruženja ovlaštenih učesnika na tržištu kapitala Republike Srpske (2009 – 2010). Posjeduje certifikat internog revizora (2016) GARP certifikat; FRM – Financial Risk Manager (2015), certifikat Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za obavljanje poslova: brokera (2005 godine), investicionog savjetnika (2007 godine) i investicionog menadžera (2007 godine). Autor knjige: „Upravljanje rizicima portfelja domaćih institucionalnih investitora“. Specijalizirao je oblasti: vještačke inteligencije (Artificial intelligence), mašinskog učenja (Machine Learning), primjena DEMP-a metodlogije (Debt Management Performance Assessment) i „Politike rasta“ u organizaciji Svjetske banke. Autor više članaka iz oblasti upravljanja rizicima, tržišta kapitala, dugovima itd. Iskustva je sticao u Amsterdamu, Sidneju, Luksemburgu, Jerusalimu, Berlinu, Atini, Frankfurtu, Beču i Barseloni.

Oženjen je i živi u Banjaluci.